Menu

Inschrijfvoorwaarden

U kunt voor een cursus inschrijven via onze website www.hovobrabant.nl. Bent u reeds student bij ons? Klik dan bij de cursus op Inschrijven, en gebruik uw gebruikersnaam en wachtwoord om snel en eenvoudig in te schrijven. Gaat u voor het eerst een cursus volgen bij HOVO Brabant? Meldt u dan aan als nieuwe student.

INSCHRIJVING

Inschrijving is mogelijk zolang er nog plaats is in de cursus. Met uw inschrijving gaat u een betalingsverplichting aan en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden. U krijgt nadat uw inschrijving verwerkt is direct via de mail een bericht ter bevestiging van uw inschrijving met de factuur. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Bij een volle cursus wordt de mogelijkheid tot inschrijven automatisch geblokkeerd. U kunt zich dan, vrijblijvend, aanmelden voor de wachtlijst en wanneer ook deze vol is, vervalt de mogelijkheid u nog aan te melden. Dit staat dan bij de betreffende cursus vermeld op de website. Als er een plaats vrijkomt, wordt contact opgenomen met de eerste in de wachtlijst.

KOSTEN

De kosten van een cursus bestaan uit:

  • Cursusprijs (= inclusief uitgereikt lesmateriaal, mits anders vermeld)
  • Inschrijfgeld; Als u zich voor het eerst nschrijft bij HOVO Brabant Seniorenacademie, berekenen wij eenmalig € 10 inschrijfgeld.
  • BTW; in het lesgeld is 21% btw bedragen. Dit bedrag moeten wij afdragen aan de belastingdienst.
  • Boeken dient u zelf aan te schaffen via de boekhandel. Bij de meeste cursussen wordt lesmateriaal digitaal beschikbaar gesteld via www.hovobrabant.nl.
BETALING

Door het invullen en verzenden van uw inschrijfformulier op onze website, gaat u een financiële verplichting aan voor de cursuskosten en eventuele inschrijfkosten. De factuur ontvangt u meteen bij uw inschrijving. U kunt het factuurbedrag voldoen met iDeal of door overmaking van het bedrag o.v.v. het factuurnummer vóór de op de factuur vermelde uiterste betaaldatum.

PRIVACY BESCHERMING

Wanneer u zich inschrijft, gaat u er mee akkoord dat uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden opgenomen in een deelnemerslijst die wordt verspreid onder de deelnemers van de cursus en de docent voor onderling gebruik. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, verzoeken we u dit op het digitale inschrijfformulier aan te geven door het betreffende vinkje uit te zetten.

VOORZIENINGEN

De lokalen zijn in de regel ook toegankelijk voor minder validen, maar hebt u specifieke aanpassingen nodig, neem dan voor de zekerheid vooraf aan uw inschrijving contact met ons op. Dit geldt ook wanneer u problemen heeft met horen, niet in alle leslokalen is geluidsversterking mogelijk. Dank voor uw medewerking, zo voorkomen we teleurstellingen.

ANNULERING

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus en u wilt of kunt deze cursus niet volgen, dan kunt u annuleren tot drie weken voor aanvang van de cursus. Hierbij wordt 15 euro adminstratiekosten in rekening gebracht. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (via mail of brief). U kunt deze richten aan HOVO Brabant Seniorenacademie, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg of info@hovobrabant.nl. Na deze termijn is annuleren niet meer mogelijk en bent u de volledige cursusprijs verschuldigd.

VERZOEK TOT RESTITUTIE

In uitzonderlijke gevallen van overmacht, die de cursusdeelnemer zelf betreffen en die het hem of haar fysiek onmogelijk maken naar de leslocatie te komen of de colleges bij te wonen, kan vóór aanvang van de cursus een schriftelijk verzoek tot restitutie worden ingediend t.a.v. mevr. P.N.J.M van Ruiten, HOVO Brabant Seniorenacademie, Tilburg University, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg of via e-mail: info@hovobrabant.nl. Of er sprake is van overmacht is ter beoordeling van HOVO Brabant, u ontvangt schriftelijk uitsluitsel over dit besluit. Voor het niet kunnen volgen van een deel van een cursus wordt geen restitutie verleend.

Wanneer u niet zelf in staat bent de cursus te (ver)volgen, kunt u kosteloos en na overleg en met het kantoor van HOVO Brabant, uw inschrijving voor de cursus aan een andere overdragen. Het is niet toegestaan om voor 1 of enkele bijeenkomsten iemand in uw plaats te sturen Uw plaats in de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar.

WANNEER EEN CURSUS NIET DOORGAAT

Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. Wanneer er drie weken voor aanvang van de cursus onvoldoende inschrijvingen zijn om de cursus door te kunnen laten gaan, laten we u dat zo snel mogelijk weten. U kunt zich dan zo mogelijk nog inschrijven voor een andere cursus naar keuze. Uiteraard wordt reeds betaald cursusgeld z.s.m. teruggestort.

RESERVEDATUM

Wanneer een docent door overmacht (ziekte, stakingen, files) eenmalig een college niet kan verzorgen, wordt dit college automatisch verplaatst naar de aangegeven reservedatum. We adviseren u deze datum vrij te houden in uw agenda zodat u indien nodig het inhaalcollege kunt bijwonen. Wij zullen bij uitval van een college onze uiterste best doen u zo spoedig mogelijk telefonisch, per e-mail of per brief te bereiken. Bent u voor ons onbereikbaar, dan kunnen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen.

OVERMACHT, WIJZIGING EN ANNULERING DOOR HOVO BRABANT

In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van een docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door HOVO Brabant noodzakelijk zijn, daartoe aanleiding geven, dat uitsluitend ter beoordeling van HOVO Brabant, kan HOVO Brabant de docent vervangen, de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

In het geval van overmacht aan de kant van HOVO Brabant, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor HOVO Brabant niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan HOVO Brabant de docent vervangen, de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. In het geval van wijziging in de cursusdata door HOVO Brabant, zal de cursist zo spoedig mogelijk telefonisch, per e-mail of per brief in kennis te stellen. Het kan zijn dat uw spamfilter of virusscanner onze berichten als ongewenst ziet, controleer daarom ook altijd uw spamfolder. Bent u voor ons onbereikbaar, dan kunnen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen.

DISCLAIMER

Ondanks de zorg en aandacht die HOVO Brabant Seniorenacademie aan de brochures besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. HOVO Brabant Seniorenacademie is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die hieruit voortvloeit. Kijk voor de meest actuele (cursus)informatie ook op www.hovobrabant.nl.

Brochures
In deze flyer geven we een beknopt overzicht van het cursusaanbod zomer & najaar 2023.