Menu

De werking van de Nederlandse economie

Over de geheimen van de economie en het economische beleid van Nederland

De werking van de Nederlandse economie
 • Cursusnummer: 23N03
 • Vakgebied: Recht – Economie
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Najaar 2023
 • Dag: Dinsdag
 • Tijd: 13.00 - 14.45 uur
 • Cursusdata: 26-sep , 03-oct , 10-oct , 31-oct , 07-nov , 14-nov , 21-nov , 28-nov , 05-dec , 12-dec
 • Prijs: € 300 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 19 december

De werking van de Nederlandse economie

Deze interactieve cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten en begrijpen van de economische samenhangen en het economische beleid. 
Aan de orde komen theorieën die het inzicht in de economische samenhangen kunnen vergroten en diverse instituties van het economische leven in Nederland. 

Het eerste college is gewijd aan de conflicterende visies van de klassieke economen en Keynes op de macro-economische ontwikkeling. College 2 schetst de moderne synthese van deze twee visies. Daarbij komen de determinanten van de structurele en de conjuncturele ontwikkeling van de economie aan bod. In het derde en vierde college staat de vraag centraal om welke redenen er behoefte bestaat aan overheidsbemoeienis met de economie. Daarbij passeren uiteenlopende onvolkomenheden van het marktmechanisme de revue. College 5 schetst de geschiedenis van de Nederlandse economie en het in ons land gevoerde economische beleid sinds de Tweede Wereldoorlog. 

De ramingen en analyses van het Centraal Planbureau komen aan bod in het zesde college. 
Deze ramingen en analyses spelen in ons land een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding. Het begrotingsbeleid heeft betrekking op de wijze waarop de overheid met haar uitgaven en inkomsten omgaat. Dit beleid staat centraal in het zevende college. College 8 gaat in op de inkomsten van de overheid. Er wordt vooral aandacht besteed aan de belastingen en sociale premies. In het negende college komen de sociale zekerheid en de zorg aan bod. Het slotcollege is gewijd aan Europese Unie. Hierin komt de vraag aan de orde wat de voor- en nadelen van de gemeenschappelijke markt zijn. Ook de voor- en nadelen van de gemeenschappelijke munt (de euro) komen aan bod. 

 

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Enkele kernbegrippen en de visies van Keynes en de klassieken

College 2: Een moderne synthese van Keynes en de klassieken

College 3: De rol van de overheid (1)

College 4: De rol van de overheid (2)

College 5: Economische ontwikkeling en economisch beleid sinds WO II

College 6: Ramingen en analyses van het Centraal Planbureau

College 7: Het begrotingsbeleid

College 8: De inkomsten van de overheid 

College 9: De sociale zekerheid en de zorg

College 10: De Europese Unie

Jan Donders

Jan Donders studeerde algemene economie in Tilburg en promoveerde ook aldaar. Hij werkte bij de universiteit, de SER, het Ministerie van Economische Zaken, het CPB en het Ministerie van Financiën. In 2005-2022 was hij vervolgens verantwoordelijk voor de economie-opleidingen van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en voor het Economentraineeship BOFEB. Op dit moment werkt hij nog in deeltijd voor BOFEB. Zijn publicaties liggen vooral op het terrein van de macro-economie en de openbare financiën.